• O nama

Misija
Unapređenje zdravstvene zaštite dijabetesa

Cilj
Organizacija je osnovana sa ciljem:

 • Podizanje svesti javnosti za bolest dijabetesa;
 • Lobiranje za prava dijabetičara;
 • Edukacija o bolesti dijabetesa;
 • Promovisanje edukativnih materijala za bolest dijabetesa;
 • Organizovanje obuka, seminara i radionica o bolesti dijabetesa;
 • Organizovanje svetskog dana Dijabetesa.

Za ostvarivanje svojih ciljeva, organizacije će preduzeti, ali se neće ograničiti samo na, sledeće aktivnosti:

 • Organizovanje seminara, predavanja, okruglih stolova, i održavanje obuka za projekte zdravstvenog sektora, sa karakterom edukacije zajednice o riziku od dijabetesa;
 • Objavljivanje edukativnih materijala, brošura sa edukativnim karakterom za dijabetičare;
 • Organizovanje raznih edukativnih poseta za dijabetičare;
 • Organizovanje nacionalnih i međunarodnih događaja povodom Dana dijabetesa;
 • Lobiranje i zastupanje u lokalnim i međunarodnim institucijama za prava dijabetičara.

Ciljevi:

 • Izgradnja kapaciteta Nacionalnog udruženja dijabetičara Kosova
 • Lobiranje i zalaganje za bolju poziciju dijabetičara
 • Članstvo u organizacijama od interesa
 • Promovisanje zdravog načina života i edukacija

Glavni izazovi udruženja:

 1. Nedostatak podataka i statistike
 2. Održivo finansiranje udruženja
 3. Komunikacija sa institucijama za donošenje odluka


Članstvo:

 • Članstvo u organizaciji je otvoreno za svaku osobu, bez obzira na rasu, pol, seksualnu orijentaciju, državljanstvo, nacionalnost, versku pripadnost, starost ili fizičku sposobnost.
 • Skupština članova će odlučiti da li će biti plaćanje članarine. Neplaćanje članarine, nakon pismenog obaveštenja, služiće kao osnova za isključenje člana iz organizacije.
 • Članstvo nekog člana može se završiti ili obustaviti odlukom Skupštine Udruženja u slučaju: Ne sprovođenja statuta udruženja
 • Prestanak ili obustavljanje članstva od strane Skupštine Udruženja odlučuje se većinom glasova / jednoglasno prisutnih članova.

Podržan od: